2.90K مشاهدهکانادا
نظر

نامزد من کاناداست آیا میتونیم بصورت غیابی عقد کنیم؟ این برای ویزای من مشکل ساز نیست؟

آرام پشتیبان کانادا پاسخ ارسال کرده است. 1400/07/08

یکی از سختترین شیوه دریافت ویزا ویزای ازدواج در کاناداست. به همین دلیل سعی کنید قانونیترین راه برای ازدواج را اقدام کنید تا دچار مشکل نشید

آرام پشتیبان کانادا پاسخ ارسال کرده است. 1400/07/08