906 مشاهدهکانادا
تصویر کاربری
نظر

نامزد من کاناداست آیا میتونیم بصورت غیابی عقد کنیم؟ این برای ویزای من مشکل ساز نیست؟

پاسخ ارسال کرده است.
تصویر کاربری آرام پشتیبان کانادا
آرام پشتیبان کانادا 0 Comments

یکی از سختترین شیوه دریافت ویزا ویزای ازدواج در کاناداست. به همین دلیل سعی کنید قانونیترین راه برای ازدواج را اقدام کنید تا دچار مشکل نشید

پاسخ ارسال کرده است.